A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Diaconie in de nieuwe parochie

Diaconie in de nieuwe parochie (Dia koinè = Zicht op samenleving)

Eén van de belangrijke pijlers waarmee het wezen van de Kerk wordt uitgedrukt – en daarmee tevens haar opdracht- is die van de diaconie: het dienstwerk van de liefde. Al vanaf haar ontstaan was de “caritas”, het wederzijdse liefdesbetoon, een onmisbare uitdrukking van het diepste wezen van de Kerk. Zij was als het ware het cement dat de gemeenschap bijeen hield en tevens haar gezicht naar buiten. Het vertrekpunt van het doen van sociale gerechtigheid, vinden we terug in de Schrift en in verschillende documenten van de RK Kerk. In hoofdstuk 25 van het Mattheüsevangelie horen wij de oproep: “Komt, gezegenden van mijn Vader, neemt het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt” (v34). Degenen tot wie deze oproep zich richt zijn mensen die simpelweg het meest elementair menselijke doen: hongerigen te eten en dorstigen te drinken geven, vreemdelingen opnemen, naakten kleden, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken.

In de Pastorale Constitutie ‘Gaudium et Spes’ van het tweede Vaticaans Concilie wordt ‘diaconie’ als wezenlijke weg ter ‘navolging van Jezus’ gezien, in diens solidarisering met mensen in nood en deelname aan diens inzet voor het Rijk Gods.” Paus Johannes Paulus II heeft aan dit katholieke sociale denken sterk impulsen gegeven. Het woord ‘solidariteit’ staat bij de Paus, op grond van het Evangelie, centraal. Hij omschreef solidariteit  als: “Het vaste en volhardende besluit om zich in te zetten voor het algemeen welzijn van allen en van ieder, omdat wij werkelijk allen verantwoordelijk zijn voor allen”.  In zijn encycliek “Caritas in Veritate” onderstreept paus Benedictus XVI nog eens de oproep tot sociale gerechtigheid en ontwikkeling van de gehele mens en de gehele mensheid door zijn voorgangers paus Paulus VI (Populorum progressio) en paus Johannes Paulus II ( Sollicitudo rei socialis). Ook Paus Franciscus heeft in zijn pontificaat meermalen de nadruk gelegd op de taak van de kerk om zich op de eerste plaats het lot van de armen aan te trekken en als kerk hier zelf het voorbeeld in te geven: “Ik wil een arme kerk, voor de armen”.

 

De vragen van onze tijd.

We leven in een tijd waarin er op kerkelijk gebied veel aan de hand is: vergrijzing en inkrimping van het aantal gelovigen, parochiefusies die dikwijls veel moeite en ook pijn kosten, gebrek aan vrijwilligers, financiële problemen en ga zo maar door. Dit alles heeft een grote weerslag op het kerkelijk leven.

Het lijkt er op dat de Kerk in de huidige samenleving in een identiteitscrisis verkeert. Wat is nog de rol en de taak van de Kerk nu zij zo in de marge van de maatschappij gedrukt lijkt te zijn?

Ook de werkgroepen in de parochies die zich bezig houden met de diaconie zijn op veel plaatsen bezig met een heroriëntatie op hun identiteit en dus hun werkzaamheden.  Er was een tijd dat de samenleving als zodanig christelijk genoemd kon worden. Het dienstbetoon aan de christengemeenschap was dienst aan de samenleving. In onze dagen is de christelijke gemeenschap klein geworden en valt ze niet meer samen met de samenleving. De overheid heeft in veel gevallen de maatschappelijke hulp in allerlei vormen geïnstitutionaliseerd. De vraag is nu hoe het dienstwerk van de liefde van de Kerk het risico kan ontwijken om slechts weer een andere vorm van georganiseerde maatschappelijke hulp te worden. Met andere woorden: wat is de eigenheid van de diaconie?

 

Uitgangspunten

In zijn encycliek “Deus Caritas Est” heeft Paus Benedictus XVI enkele belangrijke uitgangspunten gegeven die kunnen dienen om het wezen van de diaconie te (her)ontdekken:

- Diaconie bestaat niet op zichzelf, maar vormt samen met de viering van de sacramenten en de verkondiging van het Woord van  God het wezen van de Kerk. Deze drie elementen veronderstellen elkaar wederzijds en zijn niet los van elkaar te maken. (DCE 25);

- Alle gelovigen hebben het recht en de plicht om zich persoonlijk toe te wijden aan het gebod dat Christus ons heeft nagelaten ( Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Joh. 15:12) en om onze tijdgenoten niet alleen materiële hulp te bieden, maar ook verfrissing en zorg voor hun zielen. (DCE 28);

- Iedere concrete actie schiet tekort, als daarin niet de liefde tot de mens zelf merkbaar wordt, die gevoed wordt vanuit de ontmoeting met Christus(DCE 34).

 

Diaconiegroepen in de parochie

In de parochie hebben we verschillende werkgroepen die actief zijn  op het diaconale vlak. Er zijn kerkelijke diaconiegroepen, interkerkelijke diaconiegroepen en diaconiegroepen die weliswaar buiten de kerk opereren, maar waarbinnen verschillende kerkvrijwilligers werkzaam zijn. Bij het onderwerp: ‘diaconiewerkgroepen’ treft u een groot aanbod dat u vanuit onze R.K. parochie H. Willibrord wordt aangeboden.

Welnu, als Ik, jullie Heer en meester, jullie voeten heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. (Joh. 13:14)

Activiteiten

28 januari- praise - 19:30 uur pastorie in Aalst

Zingen is dubbel bidden! Kom je mee zingen en bidden, een half uurtje elke laatste maandag van de maand.
meer >>

2 februari - 17:00 uur ziekenviering in de kerk in Aalst

Tijdens deze viering is het mogelijk het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen.
meer >>

3 februari - dankbaar voor je Doopsel

In 2018 hebben weer jongens en meisjes het doopsel mogen ontvangen. Op 3 februari om 14:00 uur is in de Willibrorduskerk in Waalre een dankviering.
meer >>